Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van klazienskreatie.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door klazienskreatie. Klazienskreatie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt klazienskreatie.nl dit mee binnen twee weken na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na orderdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien niet aan de termijn voldaan wordt, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.

3.3

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Klazien`s Kreatie.

Artikel 4. Levering

4.1

De bestellingen zullen bij betaling voor 15:30u nog dezelfde dag op de post worden gedaan. Deze zullen met de (pakket)post van Post NL bezorgd worden.

Artikel 5. Annuleringsbeleid

5.1

U kunt uw bestelling binnen twee weken nadat wij de order hebben ontvangen annuleren.

5.2

Retouneren van artikelen naar Klazien`s Kreatie kan alleen binnen twee weken na verzending van uw order mits de artikelen ongeopend zijn en u eerder contact met ons hebt opgenomen. Dit kan binnen 14 dagen zonder verdere opgaaf van redenen.

Hierna hebt u nog 14 dagen voor het retourneren van de artikelen. Na de melding wordt binnen 14 dagen het aankoop en verzendbedrag terug betaald maar als webwinkelier mag ik dan wel wachten tot het pakket retour is.

5.3

Uw bestelling blijft twee weken gereserveerd, is er binnen die periode geen geld op onze rekening gestort, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Artikel 6. Diversen

6.1

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, dient u het orderbedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL16INGB0006665184 t.n.v. Klaziens Kreatie Wapenveld. Nadat uw orderbedrag op onze rekening is binnengekomen, zal uw bestelling zo spoedig mogelijk worden verzonden.

6.2

Als u de bestelling komt afhalen hoeft u niet het orderbedrag van tevoren over te maken, indien u uw artikelen wil reserveren moet u dat echter wel.

6.3

Klazien`s Kreatie houd in haar webwinkel geen voorraden bij, wij kunnen dus ook niet garanderen dat we alle artikelen (nog) kunnen leveren. Echter wordt de webwinkel dagelijks bijgewerkt en zullen niet leverbare artikelen snel worden verwijderd van de site.

Artikel 7

Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.